Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Rozhodnutie o umiestnení stavby: „I/18 a I/74 Strážske križovatka“

Mesto Strážske ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, rozhodol podľa § 39 a § 39a, § 117, § 119 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnení, posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade tohto vydáva podľa § 39a stavebného zákona navrhovateľovi: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 041 55 Košice rozhodnutie o umiestnení stavby: „I/18 a I/74 Strážske križovatka“ na pozemku registra KNC parcela číslo 1202/3, 1404, 1393/1, 1391/2, 1391/1, 1390, 1389/1, 1389/4, 124/2, 417/7, 438/1, 1346, 1349, 1343/1, 1343/5, 1347/1, 1155/1 a na pozemku registra KNE parcela číslo 358, katastrálne územie Strážske.

Ide o prestavbu jestvujúcej priesečnej neriadenej križovatky ciest I/18 a I/74 a miestnej komunikácie na okružnú križovatku so spojovacími vetvami.
Vonkajší priemer okružnej križovatky je navrhnutý max. D=38m a vnútorný priemer je D=24m. Šírka vozovky na okružnom páse je navrhnutá 6,0 m + 2x0,50 m vodiaci prúžok. Okraj vnútorného ostrovčeka bude v šírke 2,0 m spevnený prstenec z betónu. Pre smer Vranov nad Topľou – Michalovce a smer Humenné – Vranov nad Topľou je navrhnutá spojovacia vetva – tzv. baypass.
Do navrhovanej okružnej križovatky vstupujú 4 ramená s deliacim ostrovčekom: cesta I/18 od Vranova nad Topľou, cesta I/18 od Michaloviec, miestna komunikácia a cesta I/74 od Humenného. Šírka jazdných pruhov na jednotlivých ramenách je 3,50 m. Dĺžka navrhovanej úpravy na ceste I/18 od Vranova nad Topľou je navrhnutá 90,50 m. Dĺžka navrhovanej úpravy na ceste I/18 od Michaloviec je navrhnutá 113,68 m. Dĺžka navrhovanej úpravy na ceste I/74 od Humenného je navrhnutá 99,50 m. Dĺžka navrhovanej úpravy na miestnej komunikácií  je navrhnutá 50,00 m.
Pozdĺž navrhovanej spojovacej vetvy Humenné – Vranov nad Topľou je potrebné odsunúť jestvujúci asfaltový chodník šírky 2,50 m v dĺžke 138 m a medzi vozovkou a navrhovaným chodníkom je navrhnutý postranný deliaci pás šírky 2,0 m pre uloženie inžinierskych sieti. Na každom ramene križovatky je navrhnutý priechod pre peších so samostatným nasvetlením. Pri každom navrhovanom priechode je navrhnutá bezbariérová úprava s varovným a signálnym pásom.
Na ceste I/18 od Vranova nad Topľou je navrhnutý nový vjazd š.5,0 m vpravo na parkovisko pre bytový dom, nakoľko jestvujúci sa zrušil a navrhol priechod pre peších. V súvislosti so zriadením vjazdu sa zrušia 3 parkovacie státia a vyznačia nové parkovacie státia v mieste pôvodného vjazdu.
Konštrukcia vozovky je navrhnutá – polotuhá v celkovej hrúbke 58 cm. Konštrukcia deliacich ostrovčekov, chodníkov navrhnutá zo zámkovej dlažby v celkovej hrúbke 25 cm. Chodník pre peších pozdĺž spojovacej vetvy s asfaltovým krytom v celkovej hrúbke 30 cm.
Odvodnenie okružnej križovatky a vstupujúcich ramien križovatky bude zabezpečená pozdĺžnym a priečnym sklonom komunikácií smerom k obrubníku. Pri obrubníkoch budú navrhnuté nové uličné vpusty, v miestach jestvujúcich vpustov, využívajúc jestvujúce prípojky vpustov resp. nové uličné vpusty aj s prípojkami do jednotnej kanalizácie. Verejné osvetlenie je navrhnuté po obvode okružnej križovatky v deliacom páse s napojením na jestvujúci rozvod.
Navrhované technické riešenie si vyžiada preložku resp. ochranu: jednotnej kanalizácie, VN káblov, NN káblov VSD, káblov Slovak Telekom, káblov Antik, káblov Orange.

Členenie stavby do stavebných objektov:
101-00 Križovatka Strážske
102-00 Miestna komunikácia a chodníky
505-00 Preložka jednotnej kanalizácie
601-00 Ochrana VN káblov VSD
610-00 Preložka a ochrana NN káblov VSD
621-00 Verejné osvetlenie
650-00 Preložka a ochrana káblov Slovak Telekom
651-00 Ochrana káblov Antik
652-00 Ochrana káblov Orange

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.    Stavba bude umiestnená tak, ako je to vyznačené v situácii vypracovanej Ing. Štefan Krištof – ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov.
2.    Pred začatím zemných prác zabezpečiť presné vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia všetkých inžinierskych sieti priamo na povrchu terénu.
3.    Podľa § 39b ods. 4 stavebného zákona, stavebný úrad upúšťa od povolenia terénnych úprav.
4.    Dodržať podmienku uvedenú v súhlase č.16/2016 zo dňa 25.03.2019 vydanom Rímskokatolíckou farnosťou Nanebovstúpenia Pána, Strážske:
-    Zapracovanie do PD výstavbu ochranného valu, resp. múru v časti kaplnky Lurdskej jaskyne, ktorá je už teraz v bezprostrednej blízkosti cestnej komunikácie.
5.    Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. OU-MI-OSZP-2019/07329-2 zo dňa 9.4.2019 vydané Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátnou správou v odpadovom hospodárstve:
-    So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby sa bude nakladať v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi
-    Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a tieto skutočnosti zdokladovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s ustanoveniami §§ 2-3 vyhlášky č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a pri kolaudácii
-    Investor a dodávateľ sú povinní primerane rešpektovať ustanovenia § 14 a § 77 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch
-    Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby po ukončení prác nezostali ponechané žiadne odpady z predmetnej stavby
-    Investor zabezpečí, aby odpady, nepochádzajúce z predmetnej stavby, nájdené v rámci stavby boli odovzdané oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
6.    Dodržať podmienku uvedenú vo vyjadrení č.OU-MI-OSZP-2019/007508-2 zo dňa 12.4.2019 vydané Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátnou správou ochrany prírody a krajiny:
-    Upozorňujeme, že v prípade, ak dôjde na predmetnej lokalite k výrubu drevín alebo krovitých porastov a tento výrub podlieha udeleniu súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona OPaK, je nevyhnutné, aby investor predložil najneskôr v stavebnom konaní právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín, vydané podľa zákona o ochrane prírody a krajiny príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny.
7.    Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. OU-MI-OSZP-2019/007336-2 zo dňa 12.4.2019 vydané Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátnou vodnou správou:
-    Počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania stavby budú vykonávané maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd
-    Z hľadiska ochrany technickej infraštruktúry v navrhovanom území je potrebné rozsah a spôsob ochrany prejednať s prevádzkovateľmi verejných inžinierskych sietí, v ktorých je nutné pred začatím prác prizvať k ich presnému vytýčeniu.
8.    Dodržať podmienku uvedenú v záväznom stanovisku č.KPUKE-2019/8151-2/24918/PS zo dňa 02.04.2019 vydanom Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach:
-    Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
9.    Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č.18959/2019/O zo dňa 4.3.2019 vydané VVS, a.s. Závod Michalovce:
-    Žiadame dodržať ustanovenia zákona č.442/2002 Z.z. § 19 – Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií
-    V zmysle § 19 ods. 2 zákona č.442/2002 Z.z. je pásmo ochrany vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného, alebo kanalizačného potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm
-    Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať si v dostatočnom predstihu u VVS, a.s. Závod Michalovce presné vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v teréne. Objednávku žiadame zaslať na mail: zakaznik@vodarne.eu. Kontakt na vytyčovacie práce: Marcel Čižmár t.č. 056/6810501
-    Pri prácach v blízkosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame prizvať zástupcu VVS, a.s. Závod Michalovce, ktorý svoju účasť zaznamená do pracovného denníka (stavebný denník)
-    Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, kanal. šachty) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona č.442/2002 Z.z.)
-    V prípade poruchy na existujúcom vodovodnom, resp. kanalizačnom potrubí, vrátane prípojok, bude zvýšené náklady na opravu novovybudovaných objektov a ich uvedenie do pôvodného stavu znášať investor stavby
-    Ak úpravami v rámci stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného vodovodu, resp. kanalizácie, vyhradzuje si VVS, a.s. Závod Michalovce právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu, resp. kanalizácie a ich prípojok. Náklady spojené s následným uvedením predmetných plôch a úprav do pôvodného stavu je povinný znášať investor stavby
-    Dažďová kanalizácia vybudovaná v uvedenej lokalite nie je vo vlastníctve a správe VVS, a.s. Závod Michalovce. Naše vyjadrenie nenahrádza súhlas vlastníka tejto kanalizácie
-    V strede cesty (smer na Humenné) v šachte sa nachádza nefunkčné a odpojené vodovodné potrubie
-    Projektovú dokumentáciu pre ďalší stupeň schvaľovania stavby žiadame predložiť na vyjadrenie VVS, a.s. Závod Michalovce.
10.    Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého verejného záujmu ďalšie povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí.

Námietky účastníkov konania: neboli vznesené

Odôvodnenie:

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 041 55 Košice dňa 24.4.2019 podala na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „I/18 a I/74 Strážske križovatka“ na pozemku registra KNC parcela číslo 1202/3, 1404, 1393/1, 1391/2, 1391/1, 1390, 1389/1, 1389/4, 124/2, 417/7, 438/1, 1346, 1349, 1343/1, 1343/5, 1347/1, 1155/1 a na pozemku registra KNE parcela číslo 358, katastrálne územie Strážske.
K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby boli priložené:
-    projektová dokumentácia pre územné konanie
-    doklady,  ktorými  sa  preukazuje  vlastnícke  alebo  iné  právo k pozemku
-    kópie katastrálnych máp
-    zriaďovacia listina č.316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 vydaná Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
-    stanovisko č. R2019/05721/107 zo dňa 17.4.2019 vydané Mestom Strážske
-    súhlas č.16/2016 zo dňa 25.03.2019 vydaný Rímskokatolíckou farnosťou Nanebovstúpenia Pána v Strážskom
-    stanovisko č.OU-MI-OSZP-2019/007333-2 zo dňa 09.04.2019 vydané Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
-    vyjadrenie č.OU-MI-OSZP-2019/07329-2 zo dňa 9.4.2019 vydané Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátnou správou v odpadovom hospodárstve
-    vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2019/007508-2 zo dňa 12.4.2019 vydané Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátnou správou ochrany prírody a krajiny
-    vyjadrenie č.OU-MI-OSZP-2019/007336-2 zo dňa 12.4.2019 vydané Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátnou vodnou správou
-    záväzné stanovisko č. KPUKE-2019/8151-2/24918/PS zo dňa 02.04.2019 vydanom Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach
-    poskytnutie údajov č.ORPZ-MI-ODI1-26-006/2019 zo dňa 04.03.2019 vydané Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Michalovciach, Okresným dopravným inšpektorátom
-    stanovisko č.ASMdpV-9-1191/2018 zo dňa 31.12.2018 vydané Ministerstvom Obrany SR, Agentúrou správy majetku, DP Východ v Košiciach
-    vyjadrenie č.044-19/oDSaTR/Vo zo dňa 4.1.2019 vydané Slovanet, a.s. v Košiciach
-    vyjadrenie č.CPKE-OTS-2018/000808-410 zo dňa 11.12.2018 vydané Ministerstvom vnútra SR, centrum podpory Košice, oddelením telekomunikačných služieb
-    vyjadrenie č.TD/EX/4996/2018/Ka zo dňa 11.12.2018 vydané SPP – distribúcia, a.s. Bratislava
-    vyjadrenie č.18959/2019/O zo dňa 4.3.2019 vydané VVS, a.s. Závod Michalovce
-    vyjadrenie zo dňa 20.3.2019 vydané Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Michalovciach, Okresným dopravným inšpektorátom
-    vyjadrenie zo dňa 20.3.2019 vydané Slovak Telekom, a.s.
-    vyjadrenie zo dňa 20.3.2019 vydané VVS, a.s. závod Michalovce
-    vyjadrenie zo dňa 20.3.2019 vydané Mestom Strážske

Oznámením zo dňa 25.04.2019 stavebný úrad oznámil začatie územného konania líniovej stavby podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariadil k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.05.2019. Taktiež ich upozornil, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak že sa na ne neprihliadne.
Tunajší stavebný úrad preskúmal predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani primerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa doručenia nadobudnutia právoplatnosti, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
Predmetný úkon nie je spoplatňovaný podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky. Odvolanie sa podáva na Mesto Strážske v  lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Súbory na stiahnutie:
- Rozhodnutie o umiestnení stavby: „I/18 a I/74 Strážske križovatka“ (pdf 407,36 kB)
- Situácia (pdf 1,17 MB)

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta