Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Strážske na 2. polrok 2021

AUGUST:

  • Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaných v roku 2020.
  • Kontrola procesu výstavby parkoviska pri futbalovom štadióne a jeho súlad s platnými normami a VZN mesta(na základe poslaneckého návrhu, schváleného na zasadnutí MsZ č. 257/2021 dňa 6.5.2021).

SEPTEMBER:

  • Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na MsÚ.
  • Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v roku 2020.

OKTÓBER:

  • Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu na MsÚ.

NOVEMBER:

  • Kontrola bežných výdavkov – EK 637015 Poistné.

DECEMBER:

  • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024.
  • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.

Plán kontrolnej činnosti bol schválený na zasadnutí MsZ č. 257/2021 dňa 06.05.2021.

Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór