Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2019

JANUÁR:

  • Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018 v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

FEBRUÁR:

  • Kontrola zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2018
  • Kontrola pokladničných operácií v MŠ a ZUŠ.

MAREC

  • Kontrola personálnej agendy na MsÚ.
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií v RO a PO za rok 2018.

APRÍL

  • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2018.
  • Kontrola výdavkov na materiál v hlavnej činnosti MsPS.

MÁJ

  • Kontrola výdavkov na servis, údržbu a opravy áut na MsÚ.

JÚN

  • Kontrola dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru na MsÚ.
  • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Tento Plán kontrolnej činnosti bol schválený Mestským zastupiteľstvom na zasadnutí 14.12.2018 uznesením č. 241/2018.

Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór