Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2020

JANUÁR:

 • Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019 v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 na MsÚ.

FEBRUÁR:

 • Kontrola zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2019
 • Kontrola pokladničných operácií v MsPS.

MAREC

 • Kontrola evidencie pracovného času a práce nadčas v rozpočtových organizáciách.
 • Kontrola zúčtovania poskytnutých preddavkov na MsÚ.

APRÍL

 • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2019.
 • Kontrola nedaňových príjmov EK 221004 ostatné poplatky – stavebná správa, životné prostredie.

MÁJ

 • Kontrola výdavkov EK 637003 - propagácia, reklama, inzercia  na MsÚ.

JÚN

 • Kontrola vymáhania daňových nedoplatkov na MsÚ.
 • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Tento plán kontrolnej činnosti bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 12.12.2019 uznese-ním č. 249/2019.

Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór