Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 23.03.2020

Oznam č. 1

Potravinová linka pomoci pre obyvateľov mesta Strážske

Mesto Strážske zriaďuje špeciálnu Potravinovú linku pomoci. Slúžiť bude na nákup potravín pre ľudí v karanténe, pre ľudí osamelých a pre ľudí, ktorí si z vážnych zdravotných dôvodov nedokážu sami zaobstarať nákup základných potravín.
Linka pre objednávanie začne fungovať od zajtra, t. j. od piatku, 20. marca 2020 a bude fungovať v pracovné dni v čase od 09.00 hod do 12.00 hod.

Nákupy pre občanov budú zabezpečované dvakrát (2x) týždenne a to v utorok, resp. v piatok.  Na vyššie uvedené kontakty  občan nahlási svoje meno, adresu, telefónne číslo a zoznam potravín, ktoré požaduje nakúpiť. Musí ísť o potraviny hygienicky balené. Ak občan nešpecifikuje konkrétny druh výrobku, bude sa v rámci daného sortimentu vyberať najlacnejšia alternatíva. Občan zaplatí len cenu nákupu, náklady na dovoz hradí mesto Strážske.

Distribúciu potravín mesto zabezpečí po objednávke v nasledujúci utorok, resp. piatok od 13,30 hod . Každý občan, ktorý o pomoc požiada, bude na doručenie upozornený desať minút pred donáškou na telefónne číslo, ktoré uviedol pri objednávke nákupu. Dozvie sa tiež cenu nákupu. Pri preberaní donášky musí mať občan rúško. Prosíme občanov, aby si pripravili podľa možností čo najpresnejšiu sumu.

Zároveň dôrazne upozorňujeme občanov, že táto Potravinová linka pomoci slúži len pre tých občanov, ktorí si nemôžu nakúpiť samostatne.

viac: https://strazske.sk/potravinova-linka/

Oznam č. 2

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (príloha č. 1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),
c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
d) zdržať sa cestovania,
e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo
prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.

Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.

Viac: https://strazske.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky-pre-verejnost-o-karantene/

Oznam č. 3

Mestský úrad v Strážskom v súvislosti so šírením koronavírusu žiada vážených občanov, aby po dobu trvania mimoriadnej situácie obmedzili fyzickú návštevu Mestského úradu v Strážskom a prednostne využívali telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie.

Na základe opatrení proti šíreniu COVID 19 Mestský úrad v Strážskom od 13. 3. 2020 upravuje priamy výkon vybavovania občanov na úrade a s tým súvisiace všetky aktivity. Nakoľko mestský úrad nemôže byť uzavretý, ale cieľom prijatých opatrení je eliminácia pohybu občanov v priestoroch úradu, preberanie potrebných písomností a náležitostí bude prebiehať na sekretariáte mestského úradu.
Vstup na mestský úrad je možný len po ohlásení sa na sekretariáte prostredníctvom komunikačného zariadenia umiestneného pri hlavnom vstupe do budovy.

Úradné hodiny MsÚ zostávajú nezmenené!

Zároveň mesto Strážske oznamuje, že v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020 sú na základe usmernenia hlavného hygienika SR uzatvorené všetky mestské športoviská (futbalové miniihrisko, futbalový štadión, mestská telocvičňa) a mestská knižnica.

Dôležité informácie pre občanov, vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, patrí medzi ne aj ochorenie COVID-19:

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
  • ak ste chorý, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby,
  • doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

Viac:https://strazske.sk/informacie-a-odporucania-pre-obyvatelov-mesta-strazske/

Oznam č. 4

Mestský podnik služieb mesta Strážske oznamuje, že z dôvodu opatrení proti vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19 pozastavuje až do odvolania zber objemového odpadu (kobece, nábytok...).
Zberný dvor (priestory technických služieb) funguje zatiaľ v nezmenenom pracovnom režime a to: pondelok až piatok v čase od 06.00 – 14.00 hod.

Kontakt:
Mestský podnik služieb mesta Strážske
Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
E-mail: msps@mspsstrazske.sk
tel.: 056 6894 940 alebo 056 6894 941

Za pochopenie Ďakujeme.

Viac: https://strazske.sk/oznam-mestskeho-podniku-mesta-strazske/