Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 17.06.2020

Oznam č. 1:

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD"), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto vyzýva
všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Strážske na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/WN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z ..

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 10. 07. 2020.

Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.

Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..

Pre uplatnenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD je potrebné si rozsah a spôsob vykonania výrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanú výšku nákladov vopred písomne odsúhlasiť. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že pod maximálnou výškou nákladov, ktorá Vám môže byť uznaná, sa rozumie aktuálna trhová cena vo výške najnižšej ponuky relevantných poskytovateľov výrubov porastov v danej lokalite.

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Ing. Stanislav Bátor, +421 908 174 787, bator_stanislav@vsdas.sk

V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo Výzve, spoločnosť VSD vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z. do termínu 31. 12. 2020. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.

Oznam č. 2:

Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22  Strážske vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.06.2020 o 9:00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Strážskom, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou, či elektronicky na adresu Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, alebo elektronicky na adresu strazske@strazske.sk.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19.06.2020.

Oznam č. 3.:

Mesto Strážske, v súlade so zákonom o odpadoch, na účel triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zabezpečilo pre každú domácnosť v rodinných domoch a každú záhradku v záhradkárskej osade SIHOŤ kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Vyzývame občanov, ktorí si doteraz kompostér neprevzali, aby si ho vyzdvihli v areáli technických služieb MsPS, v priebehu mesiaca jún,  každú stredu v čase od 7:00-13:00.
Táto informácia sa týka len majiteľov rodinných domov, pozemkov a záhradiek na Sihoti, ktorí si  doposiaľ kompostér neprevzali.  Doporučujeme, aby ste si pre kompostéry prišli autom alebo ručným vozíkom.
Pri preberaní sa preukážte občianskym preukazom.