Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 04.06.2020

Oznam č. 1

Mesto Strážske, v súlade so zákonom o odpadoch, na účel triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zabezpečilo pre každú domácnosť v rodinných domoch a každú záhradku v záhradkárskej osade SIHOŤ kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto  domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Vyzývame občanov, ktorí si doteraz kompostér neprevzali, aby si ho vyzdvihli v areáli technických služieb MsPS, v priebehu mesiaca jún,  každú stredu v čase od 7:00-13:00.
Táto informácia sa týka len majiteľov rodinných domov, pozemkov a záhradiek na Sihoti, ktorí si  doposiaľ kompostér neprevzali.  Doporučujeme, aby ste si pre kompostéry prišli autom alebo ručným vozíkom.
Pri preberaní sa preukážte občianskym preukazom.

Oznam č. 2:

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 18. mája 2020 Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického samosprávneho kraja na roky 2021-2027“.
Podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente a do neho nahliadnuť v dňoch od 20. mája do 3. júna 2020 na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta, v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod.

Oznam č. 3:

Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22  Strážske vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.06.2020 o 9:00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Strážskom, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22  Strážske. Záujemcovia o pracovnú pozíciu  môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou, či elektronicky na adresu Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22  Strážske, alebo elektronicky na adresu strazske@strazske.sk.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19.06.2020.