Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 02.07.2020

Oznam č. 1
Mesto Strážske oznamuje občanom mesta,
že v dňoch 4.7. – 9.7. dôjde k 6 dňovej uzávierke mosta v Krivošťanoch.
Od soboty 4.7. od 7.00 hod. do nedele 5.7. do 19.00 hod. bude most neprejazdný.
Ďalšia uzávierka je plánovaná od pondelka 6.7. od 7.00 hod. a opätovne bude most sprejazdnený vo štvrtok 9.7. o 18.00 hod.
V úseku bude zabezpečená autobusová kyvadlová doprava. Po moste budete môcť prejsť aj peši, a to za prísnych bezpečnostných opatrení.
Ďakujeme za Vašu ohľaduplnosť a trpezlivosť!

Oznam č. 2
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD"), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto vyzýva
všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Strážske na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/WN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z ..

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 10. 07. 2020.

Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.

Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..

Pre uplatnenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD je potrebné si rozsah a spôsob vykonania výrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanú výšku nákladov vopred písomne odsúhlasiť. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že pod maximálnou výškou nákladov, ktorá Vám môže byť uznaná, sa rozumie aktuálna trhová cena vo výške najnižšej ponuky relevantných poskytovateľov výrubov porastov v danej lokalite.

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Ing. Stanislav Bátor, +421 908 174 787, bator_stanislav@vsdas.sk

V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo Výzve, spoločnosť VSD vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z. do termínu 31. 12. 2020. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.