Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase 04.02.2022

1. Oznam
Oznámenie o zisťovaní o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC).
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2021 (EU SILC 2005-2021).
Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 436 samospráv, medzi nimi je aj mesto Strážske. Do zisťovania je zaradených viac ako 7 000 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 04. februára do 22. júla 2022.
V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci tohto zisťovania domácností poskytnuté, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 055/6410 239, 0905 856 509 – Ing. Eva Modráková.
Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.

2.Oznam
Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 1. februára 2022 Okresným úradom Michalovce doručené rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť „ROTAČNÉ NATAVOVANIE PLASTOV“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o neposudzovaní aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň  zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.
Rozhodnutie je k dispozícii na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta, v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod.