Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamovacia povinnosť vyplyvajúca zo zákona o registri mimovládnych organizácií

Od 1.1.2019 je účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zriaďuje namiesto čiastkových registrov jeden register pre nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom.
Register by mal byť v prevádzke najneskôr od 1.1.2021. Pôvodné registre sa zrušia a údaje z nich budú automaticky prenesené do nového registra. MV SR ako správca a prevádzkovateľ registra odporúča následnú kontrolu správnosti a úplnosti údajov. Zákon zároveň ustanovil nové oznamovacie povinnosti o. i. aj pre občianske združenia.

Do 30. júna 2019 bolo treba oznámiť aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov. Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom(alebo členmi) a pravosť podpisov musí byť overená(notár, resp. matrika). Do uvedeného dátumu bol tento zápis bezodplatný, od tohto dátumu sa za tento úkon platí správny poplatok vo výške 16,50 €.

Pokiaľ nebude mať občianske združenie zapísané v registri úplné údaje, mesto ako subjekt verejnej správy mu nemôže poskytnúť verejné prostriedky, inými slovami občianske združenie nebude môcť prijímať dotácie a nakladať s verejným majetkom.

Súbor na stiahnutie:
- formulár oznámenia (doc 37 kB)