Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie vlastníkom poľovných pozemkov

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle §§ 71 a 74 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovhíctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) a v zmysle § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok ) v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v kat. území Strážske, Lesné, Voľa, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Pusté Čemerné a Staré začatie konania vo veci žiadosti Ing. Zdenka Janičkoviča, Ing. Jaroslava Jevčáka, Ing. Michala Štefančíka a Michala Tušima, ako splnomocnencov v zmysle zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Vlk Strážske zo dňa 25.4.2019 a 14.8.2019, o zmenu hraníc poľovného revíru Vlk Strážske, v zmysle §§ 9 a IO vyššie citovaného zákona o poľovníctve.

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor v zmysle §§ 3, 21, 22, 32 a 33 správneho poriadku nariaďuje na prejednanie veci ústne jednanie na deň 11. septembra 2019 t.j. v stredu o 14. 00 hod. so stretnutím účastníkov konania na Okresnom úrade Michalovce, pozemkovom a lesnom odbore, S. Chalúpku 18, Michalovce. Účastníci konania môžu nahliadať do podkladov pre rozhodnutie na Okresnom úrade Michalovce, pozemkovom a lesnom odbore, na hore uvedenej adrese III. poschodie č. d. 300.

Svoje práva v zmysle zákona o poľovníctve predložením dokladu o vlastníctve k pozemkom, ako aj svoje námietky a pripomienky si môžu účastníci konania uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní. Na pripomienky vznesené po tomto konaní nebude prihliadané. Ak sa niektorí z účastníkov konania - vlastník pozemkov nechá zastupovať, jeho zástupca predloží písomnú plnú moc.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie vlastníkom poľovných pozemkov (pdf 1,26 MB)