Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o začatí konania vo veci predlženia platnosti stavebného povolenia

Žiadateľ: VVS a.s., Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, Michalovce požiadal Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o predlženie platnosti stavebného povolenia Č. 2012/00913 zo dňa 4.12.2012 pre stavbu: "Strážske rekonštrukcia zásobného potrubia" v súlade s § 69 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon) a podľa § 26 zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov podľa § 61 vodného zákona č.364/2004 Z. z. a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona č.50/1976 Zb. oznamuje začatie konania o predlžení platnosti stavebného povolenia Č. 2012/00913 zo dňa 4.12.2012 pre stavbu: "Strážske rekonštrukcia zásobného potrubia".

Účastníci konania môžu námietky, pripomienky a stanoviská k predmetnému konaniu uplatniť najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Michalovce, odbore starostlivosti o životné prostredie, Č. d. 314B. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca predloží písomné splnomocnenie s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o začatí konania vo veci predlženia platnosti stavebného povolenia (pdf 1,14 MB)