Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o vyhlásení  uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou

Dňa 20.12.2018 tunajší stavebný úrad obdržal od navrhovateľa PROROGO, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Výstavba soľankovodu Zbudza – Staré - Strážske“ líniová stavba na pozemkoch registra KNE parcela číslo 21/45, 178/4, na pozemkoch registra KNC parcela číslo 619/9, 619/9, 619/51 katastrálne územie Zbudza; na pozemkoch registra KNE parcela číslo 6-178/505, 6-21/46, 4665, 5237, 4667, 4700, 5230. 4699, 4948, 4947, 4946/2, 4946/1, 4945/2, 4945/1, 4944, 4943, 4942, 4941/2, 4941/1, 5229,4904 až 4940/2, 4990 až 5057, 4869, 5367, 1665 až 1728, 1567/1, 1567/2, 1568, 5362, 5361, 1563, 1564, 1496 až 1537, 5375/1 1314, katastrálne územie Staré; na pozemkoch registra KNE parcela číslo 379, 1702/1, 1701, 384/2, 1680/2, 386/1, 390/3, 388, 389, 392/1, 1682/2, 564/1, 564/1, 563/1, 563/2, 1678/102, 866/2, 867/3, 2068/1, na pozemkoch registra KNC č. 2085/1, 2068/1, 1861/18, 1861/16, 1861/70, 1864/18, 1864/18, 1864/12, 1864/1, 1864/13, 1863/1, 1863/52, 1863/81, 1863/5, 1863/83, 1848/29, 1863/6, 1848/206, 1848/243, 1848/20, 1831/3, 1831/1, 1831/2, 1831/30, 1832/58, 1832/60, 1833/6, 1833/72, katastrálne územie Strážske, pre ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod. č. D2014/002218/300 zo dňa 05.01.2015 Mestom Strážske. Dňa 02.07.2018 bol vydaný súhlas č.R2018/000411/6 k predĺženiu platnosti predmetného rozhodnutia.

Mesto Strážske Ves ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa § 61 ods.4, § 117, 119 ods.3 a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.01.2019 o 10,00 hod. (piatok) so stretnutím vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade v Strážskom.

Účastníci a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Strážskom, referát výstavby na poschodí č.d. 9. Ak sa niektorý orgán v termíne do dňa konania nevyjadrí, má sa za to, že nemá námietky.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske, úradnej tabuli Obce Staré a úradnej tabuli Obce Zbudza spôsobom obvyklým.

Súbory na stiahnutie:
- Oznámenie o vyhlásení  uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou (pdf 235,46 kB)
- Zoznam parcelných čísel a druhov stavebných pozemkov (pdf 929,26 kB)
- Celková situácia stavby (pdf 1,94 MB)