Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie

o vyhlásení uskutočnení stavby verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 (stavebný zákon) v platnom znení

Dňa 28.02.2020 tunajší stavebný úrad obdŕžal od navrhovateľa SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26  zastúpeného Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice, návrh na vydanie stavebného povolenia líniovej stavby ,,Rekonštrukcia plynovodu Strážske - ul. Vihorlatská, Okružná, Družstevná, Obchodná, Laborecká, Mierová, Fraňa Kráľa, Krivošťanská“   na pozemku registra KNC parcela číslo 1910/116, 1916/4, 2084/2, 48/1, 54/3, 2484/1, 1819/1, 1818, 1344/3, 1343/4, 1343/3, 1418/1, 1049, 1434/2, 1430/1, 405/1, 523/1, 1866/1, 2082, 1869, 2083, 1867, 1870, 124/1, 1404, 212, 195, 333, 334, 335, 336, 213, 343, 341, 344, 345, 1432, 302, 385, 1433, 405/4, 405/3, 111, 113, 112, 417/7, 124/2 a na pozemku registra KNE parcela číslo 1511/1, 1682/5, 494/105, 1678/102, 499/3, 500, 501, 502/3, 503/1, 503/2, 916/2, 917, 494/4, 918  katastrálne územie Strážske.

Mesto Strážske ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa § 61 ods. 4, § 117  a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení zmien a doplnení a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení:

  1. Nariaďuje sa ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03.04.2020 /piatok / o 10,00 hod. so stretnutím na mestskom úrade v Strážskom, vo veľkej zasadačke na prízemí.
  2. Upozorňujeme účastníkov konania, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade a pri ústnom pojednávaní. Ak sa niektorý z účastníkov v termíne do dňa konania nevyjadrí, má sa za to, že nemá námietky. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Strážskom spôsobom obvyklým.

Súbory na stiahnutie:
- Oznámenie o vyhlásení uskutočnení stavby verejnou vyhláškou (pdf 299,95 kB)
- Situácia (pdf  290,19 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta