Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o vyhlásení umiestnenia stavby verejnou vyhláškou

v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 (stavebný zákon) v platnom znení

Dňa 11.02.2019 tunajší stavebný úrad obdŕžal od navrhovateľa Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpeného SPOJSTAV, s.r.o., Spišská Nová Ves, prevádzka: Napájadlá 9, 040 12  Košice, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej a inžinierskej stavby „FTTH_Strážske_Okružná_Družstevná_Komenského“ líniová a inžinierska stavba na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 1434/1, 417/1, 417/3, 417/2, 417/4, 417/7, 1405/2, 124/3, 124/1, 1155/1, 1193/1, 1202/3, 1152/6, 1171/3,  katastrálne územie Strážske a na pozemkoch registra E KN parcelné čísla 1679, 1680/1, katastrálne územie Strážske.
Mesto Strážske ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa § 36 ods. 2 a ods. 4, § 117  a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení zmien a doplnení a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení  oznamuje začatie územného konania.

Vzhľadom k tomu, že žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania.
Účastníci môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
Do podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Strážskom, referát výstavby na poschodí č.d. 9.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom tohto účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Strážskom spôsobom obvyklým.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o vyhlásení umiestnenia stavby verejnou vyhláškou (pdf 237,40 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta