Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie

o vyhlásení umiestnenia a uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou  v zmysle § 36 ods. 4 a § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení.

Dňa 4.12.2018 tunajší stavebný úrad obdržal od navrhovateľa Mesto Strážske, Mestský úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom konaní na stavbu „Revitalizácia medziblokového priestoru ul. Mierová a Komenského, parkovisko ul. Okružná (staré sídlisko) Strážske“ stavba na pozemkoch registra KNC p.č. 1343/1, 1343/5, 1347/1, 1350, 1155/6, 1157/7, 1155/1, ul. Mierová, k.ú. Strážske, na pozemku registra KNC p.č. 1193/1, ul. Komenského, k.ú. Strážske, na pozemku registra KNC p.č. 405/1, ul. Okružná, k.ú. Strážske.

Obec Nacina Ves ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa § 36 ods. 4, § 61 ods.4, § 117, 119 ods.3 a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.01.2019 o 10,00 hod. (pondelok) so stretnutím vo veľkej zasadačke na Mestskom  úrade v Strážskom.

Účastníci a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Strážskom, referát výstavby na poschodí č.d. 9. Ak sa niektorý orgán v termíne do dňa konania nevyjadrí, má sa za to, že nemá námietky.

Súbory na stiahnutie: