Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o vydaní rozhodnutia

v zmysle § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení

Mesto Strážske ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa § 39 a  39a, § 117, § 119 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení, a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení, na návrh Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice vydáva rozhodnutie č. R2018/012262/267 zo dňa 10.12.2018 o umiestnení líniovej stavby „Strážske, Krivošťany – Staré – prepojenie vodovodu“ líniová stavba na pozemkoch registra KNE parcela číslo 1432/1, 376, 373, 372, 371/1, 370, 369, 368, 367, 366, 365/1, 364, 363, 362/1, 361/1, 360, 359, 358, 357/1, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348/1, 347, 346, 345/1, 344, 342/1, 340, 339, 338, 336, 335/1, 334, 333, 332, 770, 769, 768, 767, 766, 765/1, 764/1, 763, 760/1, 759/1, 758/1, 757/1, 756/1, 755/3, 754/2, 754/1, 753/1, 752/1, 751/1, 750, 749/1, 748/2, 748/1, 747/1, 746/1, 744, 743, 742/1, 741, 740/1, 739/2, 738/4, 738/3, 737/2, 736/2, 735/2, 734/1, 733/1, 732/1, 731/1, 730/1, 729/1, 728/1, 727/1, 726/1, 725, 724, 723, 722/1, 720, 719, 718/1, 717, 716/1, 715, 714, 713, 711, 710, 709/1, 708/1, 707, 706/1, 705/1, 704, 703/1, 702/1, 701, 700, 699/1, 697, 696/1, 695, 693, 692/1, 691/1, 689, 688, 685, 684, 682/1, 681/1, 680/1, 674/2, 674/1, 673, 672/5, 672/4,  672/3, 672/2, 672/1, katastrálne územie Strážske a na pozemkoch registra KNE parcela číslo 5376, 2827 až 2908, 5340/1, katastrálne územie Staré.

Súbory na stiahnutie:
- Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou (pdf 216,90 kB)
- Rozhodnutie (pdf 390,42 kB)
- Situácia (pdf 1,18 MB)