Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Základná škola Mierová 1 Strážske oznamuje, že v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie II v edukácii žiakov" kód projektu ITMS:312011 AQ14 bude obsadzovať 7 pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov v kategórii:

- 5 miest v kategórii asistent učiteľa
- 1 miesto v kategórii špeciálny školský pedagóg
- 1 miesto v kategórii školský psychológ

Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie:
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a podľa
vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo úplne stredné vzdelanie s maturitou.
Asistent učiteľa:
- úplné stredné vzdelanie
Školský špeciálnv pedagóg:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy: študijný program zameraný
na špeciálnu pedagogiku
Školský psychológ:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - študijný odbor psychológia: študijný program môže byť aj zameraný na
pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu.

Ďalšie požiadavky:
Osobnostné predpoklady:
- trpezlivosť
- vnútorná stabilita
- spoľahlivosť
- sebaovládanie
- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- sebaistota
- pozornosť
- praktické myslenie
- precíznosť (presnosť)
- komunikatívnosť
- iniciatívnosť
- tímová práca

Zručnosti:
Znalosť práce s PC - užívateľská úroveň používania MS Office a internetu, skúsenosť s prácou v EduPage
výhodou.
Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 1 8/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovanými voľnými pracovnými miestami.
Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2021, doba určitá.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 18.08.2021 na adresu: Základná škola Mierová l 072 22 Strážske, prípadne na email: mskola@pobox.sk

GDPR
Osobné údaje uchádzača o pracovnú pozíciu hudú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v znení neskorších predpisov.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o voľných pracovných miestach (pdf 330,73 kB)

Mgr. Michal Polák v.r.
riaditeľ školy