Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie dobrovoľnej dražbe

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1691, vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: STRÁŽSKE, Katastrálne územie: Strážske, a to:

- byt č. 4 na 2. p. vo vchode 253 bytového domu so súpisným číslom 253, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 523/3,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4420/237100,
- spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 4420/237100, parcela reg. "C" č. 523/3 o výmere 520 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

Súbor na stiahnutie: Oznámenie dobrovoľnej dražbe (pdf 1,67 MB)