Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznam

Primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2018 ( štvrtok ) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2018
 7. Štatistika finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2018
 8. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 4/2018
 9. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za I. polrok 2018
 10. Prehľad o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 30.06.2018
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení názvu ulice na území mesta Strážske
 12. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
 13. Návrh Dodatku č. 5 k Vnútornému predpisu č. 7/2005 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Strážske
 14. Návrh Štatútu novín „Naše mesto“
 15. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2015
 16. Informácia o predložení Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske za rok 2017/2018
 17. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových príjmov - EK 292 008 z lotérií a iných podobných hier
 18. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov na MsÚ
 19. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly hospodárnosti pri nakladaní s majetkom mesta v ZŠ
 20. Informácie zo zasadnutí komisií
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia - Rôzne
 23. Záver

Materiály na stiahnutie:

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta