Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznam pre daňovníkov

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ak došlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti, výmery nehnuteľnosti resp. iným zmenám priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať správcovi dane do 31.01.2019.

Oznam pre poplatníkov
O odpustenie poplatku za komunálne odpady na rok 2019 je možné požiadať a doložiť doklady v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Strážske č. 6/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Kontakt: Katarína Duncová
referentka spávy daní a poplatkov
tel.:+421 56 68 86 951
katarina.duncova@strazske.sk
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 6/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (1.15 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske 2/2018 o miestnych daniach  (1.00 MB)