Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce (ďalej len RvPS Michalovce) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 9 a 11 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných nariaďuje - právnickým osobám: Obce a mestá: Strážske, Pusté Čemerné, Lesné, Vybuchanec, Naciná Ves, Krivošťany, Stankovce.

- Právnickým a fyzickým osobám: vlastníkom chovov ošípaných chovaných v uvedených obciach Opatrenia pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných, ktorý bol potvrdený dňa 04.08.2021 v chove ošípaných v obci Kučín, okres Vranov nad Topľou Za týmto účelom RVPS Michalovce:

A. Vymedzuje pásmo dohľadu - minimálne 10 km: kataster miest a obcí Strážske, Pusté Čemerné, Lesné, Vybuchanec, Naciná Ves, Krivosťany, Stankovce

B. Zakazuje
1. premiestňovanie ošípaných z chovu a do chovu okrem nevyhnutnej prepravy v rámci chovu a prepravy schválenej RVPS
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení.
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach.
2. premiestňovanie hospodárskych zvierat z chovu a do chovu bez povolenia RVPS Michalovce
Termín: do 7 dní odo dňa oznámenia
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach
3. prepravu spermy, vajíčok a embryí ošípaných z chovov ochranného pásma a pásma dohľadu
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach.

C. Nariaďuje:
1. vykonať súpis chovov ošípaných a bezodkladne ho predložiť RVPS Michalovce
Termín: do 16.8.2021
Zodpovedný: starosta obce
2. o nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovedný: starosta obce
3. nahlásiť počet držaných ošípaných na RVPS Michalovce prostredníctvom príslušnej obce
Termín: do 16.8.2021
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach
4. používať pri vstupoch do budov a výstupoch z budov na ustajnenie ošípaných a samotného chovu vhodné prostriedky na dezinfekciu, osoba vstupujúca do chovu alebo opúšťajúca chov ošípaných musí dodržať hygienické opatrenia potrebné na zníženie rizika šírenia vírusu afrického moru ošípaných a všetky dopravné prostriedky opúšťajúce chov pred opustením chovu dôkladne dezinfikovať
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach
5. čistenie, dezinfekciu a podľa potreby dezinsekciu a ošetrenie dopravných prostriedkov a iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu ošípaných alebo iných druhov zvierat alebo materiálov, ktoré môžu byť kontaminované, napríklad telá zvierat, krmivo, hnoj, hnojovica a iné, čo najskôr po kontaminácii. Žiadne vozidlo použité na prepravu ošípaných nesmie opustiť pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie a následnej inšpekcie a opätovného povolenia RVPS Michalovce
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach
6. bezodkladne hlásiť uhynuté alebo choré ošípané RVPS Michalovce (056/6870411), ktorá vykoná vyšetrenie v súlade s postupmi ustanovenými diagnostickou príručkou
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach
7. nahlásiť domácu zabíjačku ošípaných na RVPS Michalovce aspoň jeden pracovný deň vopred
Termín: dňom oznámenia a do zrušenia opatrení
Zodpovední: vlastníci chovov ošípaných v uvedených obciach.

Odôvodnenie
Dňa 04.08.2021 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny ústav vo Zvolene protokolom o vyšetrení CP 434 76/2021 úradne potvrdil výskyt afrického moru ošípaných v chove ošípaných u chovateľa Dely Ján v obci Kučín okres Vranov nad Topľou
Orgán veterinárnej správy podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho
alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí. V zmysle § 9 a 11 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných sa vymedzuje pásmo dohľadu a nariaďujú opatrenia po potvrdení afrického moru ošípaných v pásme dohľadu. Preto Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce prijala tieto vyššie uvedené opatrenia.

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Podľa ustanovenia § 52 písm. b/ zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti na nariadenie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby alebo ich výskyte sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Súbor na stiahnutie: Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce (pdf 704,84 kB)