Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030

s výhľadom do roku 2050 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente.

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresnýúrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiekživotného  prostredia  kraja  (ďalej  len  „  okresný  úrad“)  podľa  §  5  ods.  1  zákona  č.  24/2006  Z.  z.  oposudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len „zákon“) dňa 23.09.2020 oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíkovástratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, svýhľadom do roku 2050“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame (formouzverejnenia).

Súbor na stiahnutie: Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 (pdf  39,97 kB)