Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Rozpočet Mesta Strážske je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných súvisiacich právnych noriem.
Je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť, pričom výdavky rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do programového rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov. Programový rozpočet obsahuje aj údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy. Rozpočet je členený podľa odvetvovej štruktúry, t.j. výdavky sú zoskupené podľa oblastí, kam smerujú. Mesto má 13 programov členených na podprogramy. Zároveň je rozpočet spracovaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.
Mesto je v zmysle spomínaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinné zostavovať viacročný rozpočet na nasledujúce rozpočtové roky. Viacročný rozpočet v zmysle § 9 tohto zákona, je charakterizovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.

Súbory na stiahnutie: