Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Informácie a odporúčania pre obyvateľov mesta Strážske v súvislosti s novým koronavírusom COVID-19

Mestský úrad v Strážskom v súvislosti so šírením koronavírusu žiada vážených občanov, aby po dobu trvania mimoriadnej situácie obmedzili fyzickú návštevu Mestského úradu v Strážskom a prednostne využívali telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie.

Na základe opatrení proti šíreniu COVID 19 Mestský úrad v Strážskom od 13. 3. 2020 upravuje priamy výkon vybavovania občanov na úrade a s tým súvisiace všetky aktivity. Nakoľko mestský úrad nemôže byť uzavretý, ale cieľom prijatých opatrení je eliminácia pohybu občanov v priestoroch úradu, preberanie potrebných písomností a náležitostí bude prebiehať v priestoroch vstupu do budovy.
Vstup na mestský úrad je možný len po ohlásení sa na sekretariáte prostredníctvom komunikačného zariadenia umiestneného pri hlavnom vstupe do budovy.

Úradné hodiny MsÚ zostávajú nezmenené!

Dôležité informácie pre občanov, vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
Verejnosti, aj vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, patrí medzi ne aj ochorenie COVID-19:

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
  • ak ste chorý, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby,
  • doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

Informácia k Nariadeniu vlády SR č. 103/2020 Z. z. z 28. apríla 2020 o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenie“)

Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej len „ministerstvo“).Predmetné nariadenie je zverejnené v zbierke zákonov https://www.slov-lex.sk/pravne predpisy/SK/ZZ/2020/103/20200430.
Podľa § 2 nariadenia, ak v čase krízovej situácie dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní
v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „zákon o dotáciách“) sa považuje za splnenú.

Upúšťa sa od podmienky účasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní na základnej škole s cieľom poskytnúť dotáciu aj na stravu vydanú týmto deťom v čase krízovej situácie. Dôvodom je skutočnosť, že v súčasnosti je výchovno-vzdelávacia činnosť v materských školách a vyučovanie na základných školách prerušené. Napriek tomu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/30l0/2020 zo dňa 2. apríla 2020 je umožnené od 3. apríla 2020 v zariadeniach školského stravovania vydávať stravu predmetným opatrením určenému okruhu detí.
Ak vydávaná strava nemôže byť vydaná takému dieťaťu, ktoré podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, v súlade s § 4 ods. 6 druhej vety zákona o dotáciách poskytnutú dotáciu na stravu zriaďovateľ vyplatí rodičovi takéhoto dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je toto dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Podľa § 10 ods. 1 nariadenia na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa sa podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona o dotáciách,  ak dieťa odobralo obed alebo iné jedlo v čase krízovej situácie alebo v čase prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu do účinnosti tohto nariadenia vlády, považuje za splnenú.
Zabezpečilo sa, aby sa za oprávnené obdobie pre zúčtovanie dotácie na stravu bez podmienky účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole podľa § 2 ods. 1 považovalo aj obdobie v čase od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády. Dôvodom je skutočnosť, že niektoré zariadenia školského stravovania začali zabezpečovať stravu deťom už pred účinnosťou tohto nariadenia na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/30l0/2020 zo dňa 2. apríla 2020, ktorým je umožnené pripravovať a vydávať stravu od 3. apríla 2020.
Podľa § 10 ods. 2 nariadenia na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu:

a) vyhlásenia krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní, alebo
b) prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu bezprostredne pred vyhlásením krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu a troch vyučovacích dní.

Zabezpečilo sa zmiernenie dopadov vyhlásenej krízovej situácie v dôsledku uzavretia zariadení školského stravovania, ktoré už mali zabezpečené zásoby potravín na prípravu stravy pre deti v materských školách alebo základných školách tak, aby sa dotácia na stravu mohla použiť aj na úhradu škôd spôsobených na skladových zásobách bez potreby preukazovania nákladov na likvidáciu skladových zásob. V zmysle nariadenia bude možné zúčtovať dotáciu na stravu vo výške, ktorá zodpovedá sume súčinu dotácie na stravu, počtu detí prihlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní. Napríklad ak deň pred vyhlásením krízovej situácie bolo na stravovanie prihlásených 100 detí, výška dotácie, ktorá môže byť zúčtovaná týmto spôsobom predstavuje sumu 360 eur (1,20 eura * 100 detí * 3 dni). Na tento účel sa za deň vyhlásenia krízovej situácie považuje aj deň uzatvorenia školy na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Dôvodom je skutočnosť, že v niektorých krajoch/okresoch/mestách boli školy uzatvorené napr. už od 9. marca 2020.

Súbory na stiahnutie:
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa (pdf 128,58 kB)
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (pdf 127,10 kB)
- Kam patria použité rúška (pdf 707,91 kB)
- 10 odporúčaní pri COVID-19 (pdf 297,21 kB)
- COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia (pdf 331,36 kB)
- COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý (pdf 333,11 kB)
- COVID-19: Pomoc sebe a druhým (pdf 279,80 kB)
- Verejná vyhláška OLP/2405/84443 (pdf 1,08 MB)
- Verejná vyhláška Číslo: SHHSRVSU/2448/2020 (pdf 2,74 MB)
- Verejná vyhláška Číslo: OLP/2405/2020 (pdf 1,13 MB)

Všetky podrobné informácie nájdete na stránkach:
http://www.uvzsr.sk/
http://www.minv.sk/
https://www.korona.gov.sk/