Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Strážskom 27. 09. 2018 13:00 hod.

Program MsZ:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Čerpanie rozpočtu MsPS k 30.06.2018
 7. Štatistika finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2018
 8. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za I. polrok 2018
 9. Prehľad o prenájme nebytových priestorov
 10. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2016
 11. Informácia zo zasadnutí komisií
 12. Interpelácie poslancov
 13. Diskusia - Rôzne