Predpokladaný termín konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom

04. 08. 2022 13.00 hod. - zasadačka mestského úradu v Strážskom

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Rozbor hospodárenia MsPS za rok 2021
 7. Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2022-2026
 8. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2022-2026
 9. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2022-2026
 10. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
 11. Informácie zo zasadnutí komisií
 12. Interpelácie poslancov
 13. Diskusia - Rôzne
 14. Záver