Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

08.12.2021 (štvrtok) o 13,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Voľba hlavného kontrolóra mesta Strážske
 7. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2021
 8. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2022 - návrh
 9. VZN o miestnych daniach - návrh
 10. Návrh rozpočtu mesta na roky 2023 – 2025
 11. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2020
 12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
 13. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program na I. polrok 2022
 14. Informácia zo zasadnutí komisií
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia - Rôzne
 17. Záver