Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

22.09.2021 (streda) o 13,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2021
 7. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za I. polrok 2021
 8. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Strážske-návrh
 9. Štatistika finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2021
 10. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
 11. Informácia zo zasadnutí komisií
 12. Interpelácie poslancov
 13. Diskusia - Rôzne
 14. Záver