Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

01.07.2021 (štvrtok) o 13,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Rozbor hospodárenia MsPS za rok 2020
 7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Strážske
 8. Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta  Strážske - návrh
 9. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2023 - 2025
 10. Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
 11. Informácie zo zasadnutí komisií
 12. Interpelácie poslancov
 13. Diskusia - Rôzne
 14. Záver