Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

06.05.2021 (štvrtok) o 13,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Záverečný účet mesta za rok 2020
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
 8. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2021
 9. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2022 – 2024
 10. Prehľad o prenájme nebytových priestorov
 11. Informácia zo zasadnutí komisií
 12. Interpelácie poslancov
 13. Diskusia - Rôzne
 14. Záver