Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

18.02.2021 (štvrtok) o 13.00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Informácia o hospodárení mesta Strážske v zastúpení Domspráv s. r. o. byty, teplo a iné služby Michalovce za rok 2020
 5. Informácia o stave tepelného hospodárstva a pláne opráv KOOR Východ s.r.o.
 6. Kontrola plnenia uznesení
 7. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 8. Správa o činnosti MsP za rok 2020
 9. Rozbor hospodárenia MsPS za rok 2020
 10. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2020
 11. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2021
 12. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2019
 13. Informácie zo zasadnutí komisií
 14. Interpelácie poslancov
 15. Diskusia – Rôzne
 16. Záver