Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

03.12.2020 (štvrtok) o13, 00 hod. zasadačka mestského úradu v Strážskom

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske od 01.01.2020-30.09.2020
 7. Návrh VZN o miestnych daniach
 8. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpadyadrobné stavebné odpady na území mesta Strážske
 9. Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2021 - 2023
 10. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2019
 11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok  2021
 12. Predpokladané termíny zasadnutí MsZaplánovanýprogram na I. polrok 2021
 13. Informácia zo zasadnutí komisií
 14. Interpelácie poslancov
 15. Diskusia - Rôzne
 16. Záver