Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

03.09.2020 (štvrtok) o 13,00 zasadačka mestského úradu v Strážskom

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Štatistika finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2020
 7. Nakladanie skomunálnymi adrobnými stavebnými odpadmi za I. polrok
 8. Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2020
 9. Informácia zo zasadnutí komisií10. Interpelácie poslancov
 10. Diskusia - Rôzne
 11. Záver