Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

12. marca 2020 o 13.00 hod. v Zasadačke MsÚ

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2019
 7. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2020
 8. Správa o činnosti MsP za rok 2019
 9. Rozbor hospodárenia MsPS za rok 2019
 10. Informácia o hospodárení mesta Strážske v zastúpení Domspráv s. r. o. byty, teplo a iné služby Michalovce za rok 2019
 11. Informácia o stave tepelného hospodárstva a pláne opráv KOOR Východ s.r.o.
 12. Informácie zo zasadnutí komisií
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia – Rôzne
 15. Záver