Predpokladaný termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva

September – 19.09.2019 (štvrtok) o 13,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Štatistika finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2019
 7. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za I. polrok 2019
 8. Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2019
 9. Informácia zo zasadnutí komisií
 10. Interpelácie poslancov
 11. Diskusia - Rôzne
 12. Záver