Predpokladaný termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva

11.04.2019 (štvrtok) o 13,00 hod. - zasadačka mestského úradu

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Informácia o hospodárení mesta Strážske v zastúpení Domspráv s. r. o byty, teplo a iné služby Michalovce za 1-12/2018
 7. Informácia o stave tepelného hospodárstva a pláne opráv – KOOR Východ s. r. o.
 8. Záverečný účet mesta za rok 2018
 9. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za rok 2018
 10. Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2018
 11. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2017
 12. Informácie zo zasadnutí komisií
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia – Rôzne
 15. Záver