Predpokladaný termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva

24.01.2019 (štvrtok) o 13,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Návrh VZN č../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske
 7. Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2019 – 2021
 8. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2016
 9. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018
 10. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2019
 11. Správa o činnosti MsP za rok 2018
 12. Informácie zo zasadnutí komisií
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia – Rôzne
 15. Záver