Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie dobrovoľnej dražbe

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na L V č. 1691, vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: STRÁŽSKE, Katastrálne územie: Strážske, a to:

- byt č. 13 na 3. p. vo vchode 253 bytového domu so súpisným číslom 253, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 523/3
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4420/237100,
- spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 4420/237100, parcela reg. "C" č. 523/3 o výmere 520 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len "predmet dražby").

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (pdf 1,54 MB)