Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta : Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske Presné označenie zásielky: Výzva na nedoplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady doporučená zásielka do vlastných rúk         

Adresát písomnosti:       

 1. Ágh František, Mesto Strážske
 2. Benikovský Marián, Mesto Strážske
 3. Besterci Milan, Mesto Strážske
 4. Hrnčiar Štefan, Mesto Strážske
 5. Chytra Martin, Mesto Strážske
 6. Kirvejová Zdenka, Mesto Strážske
 7. Kolesár Filip, Mesto Strážske
 8. Kolibab Ján, Mesto Strážske
 9. Kompiš Peter, Mesto Strážske
 10. Kompišová Eva, Mesto Strážske
 11. Mihok Ján, Ing., Mesto Strážske
 12. Riško Enil, Mesto Strážske
 13. Rišková Alena, Mesto Strážske
 14. Sabol Lukáš, Mesto Strážske
 15. Sabolová Miroslava, Mesto Strážske
 16. Sabolová Zuzana, Mesto Strážske
 17. Sabolová Miroslava, Mesto Strážske
 18. Sekerák Peter, Mesto Strážske
 19. Sitár Marcel, Mesto Strážske
 20. Schmidt Ján, Mesto Strážske
 21. Šimáček František, Mesto Strážske
 22. Valábek Radovan, Mesto Strážske
 23. Vargovičová Anna, Mgr., Mesto Strážske
 24. Vasiľová Katarína, Mesto Strážske
 25. Vasiľová Mária, Mesto Strážske
 26. Vysocký Ján, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska                 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Patrik Magdoško

primátor mesta

 

Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška