Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta : Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske Presné označenie zásielky: Výzva na splnenie oznamovacej povinnosti – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, doporučená zásielka do vlastných rúk
Adresát písomnosti:
- Verona Turová

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Patrik Magdoško
primátor mesta

Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška