Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1691, vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: STRÁŽSKE, katastrálne územie: Strážske, a to:
- byt č. 22 na 4. p. vo vchode 253 bytového domu so súpisným číslom 253, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 523/3
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4420/237100,
- spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 4420/237100, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 523 /3 o výmere 520 m² druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria.

Súbory na stiahnutie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (pdf 2,11 MB)