Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písomností: Marián Kusý
Naposledy sídlo/pobyt: ., 072 22 Strážske

Písomnosť č. 102561385/2018 zo dňa 11. 12. 2018 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A.Markuša 1, 07101 Michalovce.
Písomnosť č. 102381777/2018 zo dňa 28. 11. 2018 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša 1, 07101 Michalovce

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Košice číslo 102561385/2018 zo dňa 11.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A.Markuša 1, 071 01 Michalovce v
kancelárii č. 313 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia .

Súbor na stiahnutie:
- Oznámenie o uložení zásielky 102561385/2018 (pdf 634,08 kB)
- Oznámenie o uložení zásielky 102381777/2018 (pdf 197,14 kB)