Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písomností: Milena Piskorová
Naposledy sídlo/pobyt: O, 072 22 Strážske

Písomnosť č. 102567762/2018 zo dňa 12.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, Alexandra Markuša 1, 071 01 Michalovce. Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Košice číslo 102567762/2018 zo dňa 12.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, Alexandra Markuša 1, 07101 Michalovce v kancelárii č. 308 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o uložení zásielky (pdf 541,60 kB)