Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta.

Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Presné označenie zásielky: Rozhodnutie na rok 2022 daň z nehnuteľností, doporučená zásielka do vlastných rúk

Adresát písomnosti:
1. Bevilagua Robert, Mesto Strážske,
2. Bodnár Alexander, Church Road, Soberton House 12, Hampshire, Kráľovstvo Veľkej Británie,
3. Dobrocký Michal, Mesto Strážske,
4. Kühner Ľubica, Limmatfeld Strasse 98956 Dietikon, Švajčiarska konfederácia,
5. Rohaľ Jaroslav, Mesto Strážske,

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 226,13 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta