Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta.

Miesto uloženia zásielky:
Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov
Námestie Alexandra Dubčeka 300
072 22 Strážske

Presné označenie zásielky:
Rozhodnutie na rok 2022 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady doporučená zásielka do vlastných rúk.

Adresát písomnosti:
Gondolová Monika, Juh 1663/14, 093 01 Vranov nad Topľou,
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Gondolová Monika (pdf 330,36 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v. r.
primátor mesta