Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Pozvánka

Primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2018 (piatok ) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2018 o miestnych daniach
7. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2018
8. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
9. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území
10. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na podporu „WIFI pre teba“
11. Žiadosť SUDOP Košice a. s. (ŽSR) o odkúpenie pozemku E-KN 1705/9 mesta Strážske, výmera 37 m², LV 1765
12. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove MsÚ pre bankové subjekty – návrh
13. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2018
14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly nájomných zmlúv a evidencie hrobových miest na Mestskom podniku služieb
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly príjmovej časti rozpočtu – EK 212002 Príjmy  z jarmokov a trhov 
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v rok 2017 a v 1. polroku 2018
17.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2019
18. Návrh na zloženie komisií a redakčnej rady
19. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2019
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia-Rôzne

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta