Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Stavebné povolenie

Mesto Strážske ako stavebný úrad, príslušný podľa ustanov. §117 zákona č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) vydala dňa 6. 6. 2022 stavebné povolenie č. 2022/004350, pre stavebníka Vlastníci bytov a NP bytového domu na ul. Mierová 629/83,85,87 v Strážskom v zastúpení Domsprav s.r.o. byty, teplo a iné služby, Štefániková 44, Michalovce na stavbu: Výťahy- rekonštrukcia bytového domu Mierová 629/83,85,87 v Strážskom, umiestnenej na parcele CKN č. 1155/3, kat. úz. Strážske.

V súlade s § 38a stavebného zákona bolo zlúčené územné a stavebné konanie.
Po preskúmaní návrhu a predloženej dokumentácie podľa §§ 37 a 62 stavebného zákona a §§ 8 a 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška) Mesto Strážske (ďalej aj stavebný úrad) rozhodol takto:
stavebníkovi: Vlastníci bytov a NP bytového domu na ul. Mierová 629/83,85,87 v Strážskom v zastúpení Domsprav s.r.o.byty, teplo a iné služby, Štefániková 44, Michalovce
sa podľa §§ 39a a 66 stavebného zákona v spojení s § l0 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. povoľuje zrealizovať stavbu: „Výťahy- rekonštrukcia bytového domu Mierová 629/83,85,87 v Strážskom s výmenou výťahov, umiestnenej na parcele CKN č. 1155/3, kat. úz. Strážske, zapísanej na LV č. 1544 pre stavebníka.

Súbor na stiahnutie:
- Verejná vyhláška – doručenie rozhodnutia (pdf 218,15 kB)
- Stavebné povolenie (pdf 408,98 kB)