Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Adresát písomností: Rastislav Tokár
Naposledy sídlo/ pobyt: .. 072 22 Strážske

Písomnosť č . 101413065/2022 zo diía 16.05.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce. Alexandra Markuša L 071 O1 Michalovce Z dôvodu že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Košice
číslo 101413065/2022 zo dňa 16.05.2022 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daiňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, Alexandra Markuša 1, 071 01
Michalovce v kancelárii č. 301 v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 194,96 kB)