Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta.

Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Presné označenie zásielky: Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností doporučená zásielka do vlastných rúk

Adresát písomnosti:
1. Kridla Jaroslav, Obchodná 252/1A, Strážske,
2. Krok Vojtech, Obchodná 252/1A, Strážske,
3. Siváková Aneta, Obchodná 253/3, Strážske

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 217,37 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta