Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o začatí  stavebného konania

Obec Petrovce nad Laborcom, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Rovňákom – podala dňa 25.01.2022  žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: Petrovce nad Laborcom dobudovanie komunikácii, umiestnenej na parcelách CKN č. 615, 630/1, 614/1, 614/3, 614/4, 641, 626/1,  kat. úz. Petrovce nad Laborcom.

 Mesto Strážske (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa  § 117 zák. č. 50/76 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 36 odst. 1 a 61 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie zlúčeného územného a stavebného konania a na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 1. 3. 2022 o 11.00 hod.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o začatí  stavebného konania (pdf 202,97 kB)