Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška

Mesto Strážske, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zastúpené Ing. Vladimírom Dunajčákom, primátorom mesta Stražské v súlade s § 22 ods. 1 stavebného zákona oznamuje verejnosti prerokovanie návrhu „Zmien a doplnkov č.5 ÚPN mesta Strážske" (ďalej len ZaD č. 5 ÚPN mesta Stražske)

Strážske a taktiež je zverejnený na webovej stránke mesta www.strazske.sk v dňoch 01.12.2021- 31.12.2021.

Nahliadnuť a žiadať vysvetlenie k celému materiálu je možné na Mestskom úrade Strážske, referát výstavby a životného prostredia Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22, alebo na webovej stránke mesta www.strazske.sk., v dňoch 01.12.2021- 31.12.2021 (pondelok, utorok, štvrtok v čase od 7.30 – 15.30 hod., streda v čase od 7.30 – 16.00 hod, piatok v čase od 7.30 – 15.00 hod).

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1 stavebného zákona verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli na adresu:
Mesto Strážske, Mestský úrad Strážske, referát výstavby a životného prostredia, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22, Strážske alebo e-mailom: janette.miskovicova@strazske.sk.

Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne. Z dôvodu opatrení vlády SR k problematike COVID 19 sa fyzické stretnutie prerokovania ZaD č.5 ÚPN mesta Strážske na Mestskom úrade Strážske neuskutoční.

Súbor na stiahnutie:
- Verejná vyhláška (pdf 363,97)
- Návrh „Zmien a doplnkov č.5 ÚPN mesta Strážske" (externý link)